در دو دهه اخیر بیمه عمر در کشورهای در حال توسعه رشد یافته است.

در دو دهه اخیر بیمه عمر در کشورهای در حال توسعه رشد یافته است.
دکتر عبده تبریزی در مراسم معارفه سهام بیمه زندگی باران:

کشورهایی که نظام بیمه‌ای قوی دارند اثر مثبت در رشد اقتصادی دارد و کشورهایی که نهادهای نظارتی قوی دارند این اثر گذاری افزایش می‌یابد.
دکتر عبده تبریزی در مراسم معارفه سهام بیمه زندگی باران گفت: در دو دهه اخیر بیمه عمر در کشورهای در حال توسعه رشد یافته است.
عضو هیات موسس بیمه باران تاکید کرد :مطالعات نشان می‌دهد بین رشد اقتصادی و رشد بیمه‌ها رابطه قابل توجهی وجود دارد. عبده گفت بیمه عمر وجوه پایدار و بلند مدت تر برای توسعه تامین تجهیز می کند و این پول‌های پایدار می تواند در توسعه زیر ساخت‌ها صرف شود.
ایشان در ادامه سخنرانی خود در جمع سرمایه گذاران و مدیران بیمه ای گفت: شرکت‌های بیمه عمر نهادهای پس اندازی مبتنی بر قرارداد هستند و به غیر از اینکه در حوزه حمایت‌های اجتماعی قابل توجه است، قابلیت این را دارند که منابع انبوهی را از پس‌انداز مردم تجهیز کنند. وی همچنین گفت شرکت‌های بیمه عمر مثل صندوق‌های بازنشستگی عمل می‌کنند همچنین در بازار سرمایه نقش زیادی دارند.

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...