آگهی دعوت به مجمع عمومی

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...