اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل


  1. آقای سید افضل موسوی (عضو اصلی و رئیس هیات مدیره)
  2. آقای محمد رضا مدیری (عضو اصلی و نایب رئیس هیات مدیره)
  3. آقای بابک جهان آرا (عضو اصلی هیات مدیره)
  4. آقای علیرضا هادی (عضو اصلی هیات مدیره و مدیر عامل)
  5. آقای بهرنگ اسدی (عضو اصلی هیات مدیره)
  6. آقای محمد غلامرضایی (عضو علی البدل هیات مدیره)

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...