بولتن برگی از باران 1

 بولتن برگی از باران 2‌

بولتن برگی از باران 3

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...