صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...