اعلام سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...