سوال خود را بپرسید

باران

چترها را باید بست، زیر باران باید رفت...